Паёми Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон

(Маҷаллаи илмӣ)

Силсилаи тадқиқотҳои муҳандисӣ, инноватсионӣ ва сармоягузорӣ

МУАССИСИ МАҶАЛЛА: МДТ «ДОНИШКАДАИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН»
Маркази табъу нашр ва китобхонаи анъанавию электронӣ

САРМУҲАРРИР:
Исозода Диловаршоҳ Тариқ – номзади илмҳои кимиѐ, ректори МДТ «Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон»

МУОВИНОНИ САРМУҲАРРИР: 

Обидҷони Шаҳодиддини Қуватзода
номзади илмҳои техникӣ, и.в. дотсент

Зувайдуллозода Файзулло Зикир
номзади илмҳои педагогӣ,
и.в. дотсент

Ализода Аҳмадҷон Абдуқодир
мушовири ректор оиди робита бо фазои иттилоотӣ

КОТИБИ МАСЪУЛ:
Абдуалиев Бахтиѐр
Сафарович
сардори Маркази табъу нашр ва китобхонаи анъанавию электронӣ

ДАР БОРАИ МАҶАЛЛА
Маҷалла бо фармоиши ректори Донишкада аз 12 апрели соли 2022, № 30-3/2, ба хотири татбиқи амалии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намудани солҳои 2020-2040 ва муаррифии дастовардҳои илмии донишҷӯѐн, унвонҷӯѐн, устодон ва дигар доираҳои илмӣ таъсис дода шудааст.
Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни 2022 №250/МҶ-97 ба қайд гирифта шудааст.
Даврияти аз нашр баромадани маҷалла‟як маротиба дар се моҳ (4 маротиба дар як сол).
Ба чоп танҳо мақолаҳое роҳ меѐбанд, ки натиҷаи таҳқиқотҳои аслии муҳаққиқон бошанд. Маводҳои пешниҳодгардида аз ҷониби ҳайати таҳририя ҳамаҷониба баррасӣ ва муҳокима шуда, ба нашр тавсия мегарданд.
Дар маҷалла мақолаҳои илмии соҳаҳои илмҳои техникӣ, табиӣ-риѐзӣ ва иқтисодӣ барои чоп қабул карда мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмии муаллифонро аз рӯйи ихтисосҳои зерин ба чоп қабул менамояд:

Илмҳои техникӣ:
– 05.14.00 ‟ Энергетика;
– 05.16.00‟Металлургия ва маводшиносӣ;
– 05.17.00 ‟ Технологияҳои химиявӣ;
– 05.22.00 ‟ Нақлиѐт;
– 05.23.00 ‟ Сохтмон ва меъморӣ.
Илмҳои физика-математика:
– 01.01.00 ‟ Илмҳои математика;
– 01.04.00 – Илмҳои физика
Илми иқтисодӣ:
– 08.00.05 ‟ Иқтисодиѐт ва идораи хоҷагии халқ (аз